HERROEPINGSRECHT

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst via e-mail info@kelna.be volgens de aangegeven procedure in het retourformulier (zie onderaan). De goederen moeten samen met het retourformulier binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen terug bezorgd worden aan Coccas, Lindekensstraat 2 te 2200 Noorderwijk. De klant staat zelf in voor de kosten van de terugzending.

Verlies of beschadiging bij terugzending van het product vallen voor rekening van de klant.

Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald via de betaalmanier die de klant heeft gekozen.

De terugbetaling zal gebeuren binnen de 14 dagen na ontvangst van de retour door de verkoper, op voorwaarde dat alle vereisten zoals hierboven beschreven strikt is voldaan. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de klant effectief betaalde bedrag. Als tijdens de aankoop gebruik gemaakt werd van een waardebon, zal deze ook teruggegeven worden. Deze waardebon kan dan opnieuw gebruikt worden bij een volgende aankoop.

Aan de retour zijn naast de verzendingskosten geen andere kosten noch enige vergoeding verbonden.

Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden.

 De consument kan geen beroep doen op het herroepingsrecht indien Art.VI.53 van toepassing is.

Art. VI.53. De consument kan het herroepingsrecht waarin artikel VI. 47 voorziet niet uitoefe-nen voor:

1° dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begon-nen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

2° de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

3° de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die dui-delijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

4° de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

5° de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de leve-ring is verbroken;

6° de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

7° de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 da-gen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waar-op de onderneming geen invloed heeft;

8° overeenkomsten waarbij de consument de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;

9° de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computer-programmatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

10° de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkom-sten voor een abonnement op dergelijke publicaties;

11° overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;

12° de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer (woord veranderd door de wet van 2 april 2014), autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

13° de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoe-ring is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest;

14° de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van goederen zoals voorzien in Art.VI.51.

Art. VI.51. § 1. Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen overeenkomstig artikel VI. 49 aan de onderneming heeft meegedeeld, zendt de consument de goederen terug of overhandigt die aan de onderneming of aan een persoon die door de onderneming gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, tenzij de onderneming aangeboden heeft de goederen zelf af te halen. De termijn is in acht genomen wanneer de consument de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De consument draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen, tenzij de onderneming ermee instemt deze kosten te dragen of de onderneming heeft nagelaten de consument mee te delen dat deze laatste de kosten moet dragen.

§ 2. De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. De consument is in geen geval aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen wanneer de onderneming heeft na-gelaten om overeenkomstig artikel VI. 45, § 1, 8°, informatie over het herroepingsrecht te verstrekken.

§ 3. Indien een consument het herroepingsrecht uitoefent nadat hij een verzoek overeen-komstig artikel VI. 46, § 8, heeft gedaan, betaalt de consument de onderneming een bedrag dat evenredig is aan hetgeen reeds is geleverd op het moment dat de consument de onder-neming ervan in kennis heeft gesteld dat hij zijn herroepingsrecht uitoefent, vergeleken met de volledige uitoefening van de overeenkomst. Het evenredige bedrag dat de consument aan de onderneming moet betalen wordt berekend op grondslag van de totale prijs zoals vastge-legd in de overeenkomst. Als de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag bere-kend op grondslag van de marktwaarde van het geleverde.

§ 4. De consument draagt geen enkele kost voor:

1° de uitvoering van diensten, of de levering van water, gas of elektriciteit, wanneer deze niet in beperkte volumes of in een bepaalde hoeveelheid gereed voor verkoop zijn gemaakt, of van stadsverwarming, die geheel of ten dele, tijdens de herroepingstermijn zijn verleend, indien

a) de onderneming heeft nagelaten de informatie overeenkomstig artikel VI. 45, § 1, 8° of 10° te verstrekken, of

b) de consument er niet uitdrukkelijk om heeft verzocht met de uitvoering van de dienst te beginnen tijdens de herroepingstermijn overeenkomstig artikel VI. 46, § 8; of

2° de volledige of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien:

a) de consument er van te voren niet uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat de uitvoering kan beginnen vóór het einde van de in artikel VI. 47 bedoelde periode van 14 dagen; of

b) de consument niet heeft erkend zijn recht op herroeping te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming, of

c) de onderneming heeft nagelaten bevestiging te verstrekken overeenkomstig artikel VI. 46, § 7.

§ 5. Tenzij anders bepaald in artikel VI. 50, § 2, en in dit artikel, kan de consument in geen enkel opzicht aansprakelijk worden gesteld ingevolge de uitoefening van zijn herroepings-recht. 

Annex: Retourformulier

 Beste Klant,

We zijn blij met je bestelling bij coccas.be! Past of bevalt iets niet? Dan kan u het binnen de 20 dagen terugsturen.

Volg daartoe de onderstaande stappen:

1. Neem binnen de 14 dagen na levering contact op met onze Klantendienst via e-mail info@kelna.be. Voeg bij uw e-mail een kopie van uw factuur en laat ons weten welke goederen u wenst te retourneren. De Klantendienst helpt u vervolgens verder door het retourproces en beantwoordt al uw vragen.

2. Vul het onderstaande retourformulier in en voeg een kopie van de originele factuur toe met daarop de geretourneerde artikelen aangeduid.

3. Verpak de artikelen in hun originele verpakking, met alle stickers nog aanwezig.

 4. Frankeer de zending voldoende en stuur ze op naar ons:

KELNA NV / COCCAS

Lindekensstraat 2

2200 Noorderwijk

België

5. Zodra de artikelen bij ons aangekomen zijn, controleren en verwerken we deze zo snel mogelijk. Je krijgt een ontvangstbevestiging en een paar dagen nadien ontvangt u uw geld terug.

Ik wens volgende goederen, ontvangen op datum van …………………………………. te retourneren:

Artikelnr.OmschrijvingMaatPrijsAantal

 Handtekening van de consument:

Contact

Lindekensstraat 2A B-2200 Noorderwijk
info@kelna.be
T +32 14261951


Privacy
Algemene voorwaarden
Sitemap

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

Website by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x